Úvodní stránka » Obchodní podmínky » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetového obchodě http://www.zdrave-darky.cz/ a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu a stránek http://www.zdrave-darky.cz je:
  Firma: Mgr. Daniela Dostálová
  Ulice: Střítež 106
  PSČ Město: 674 01 Třebíč
  Tel.: 608158419
  IČO: 88365611
  DIČ: neplátce DPH                                                                                                                                 email: zdrave-darky@email.cz

Osoba podniká na základě živnostenského oprávnění ze dne 4. 1. 2012 ID RZP: 3521299

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím internetového obchodu http://www.zdrave-darky.cz, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné.
 3. Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.
 6. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, dobírka) uvedené v objednávce.
 7. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.
 8. Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.
 9. Vámi objednané zboží Vám bude zasláno Českou poštou nebo službou In Time, kdy poštovné hradí příjemce, a činí v pípadě dobírky konstantní částku 129,- Kč; a v případě platby předem převodem na účet 99,-Kč.
 10. Není-li v popisu objednaného produktu uvedeno jinak, je zboží zpravidla expedováno následující pracovní den po obdržení objednávky.
 11. Tyto podmínky platí pro expedici po České republice. Pro zaslání zboží do zahraničí nás prosím kontaktujte v rubrice \"Poznámky...\".
 12. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu http://www.zdrave-darky.cz/ a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

 Storno objednávky

 1. Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky.
 2. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

III. Způsob úhrady

 1. Veškeré způsoby úhrady lze vybrat při výběru dopravy.
 2. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. 
 • předplatba - při výběru této možnosti obdržíte e-mail se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet. 
 • dobírka - objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.
 • osobní odběr - platí se v hotovosti při osobním odběru.

IV. Expediční lhůty a dodací podmínky

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

 1. Zboží ze sekce Hračky je doručováno přepravní balíkovou společností PPL.
 2. Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 129,- Kč.
 3. Cena přepravy zahrnuje kontaktování zákazníka formou SMS, pro případnou změnu doby či místa doručení.
 4. U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy.
 5. Reklamace zásilky je možná do 3 dní od doručení, za předpokladu, že poškození nebylo zřejmé při předání!
 6. POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.
 7. Zásilka je obvykle doručena do třetího dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován SMS.
 8. V případě doručení zásilky do zahraničí je výše poštovného upravovaná dle tarifů PPL.

V. Reklamace

 1. V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu (viz níže). Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu VI. Obchodních podmínek.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

Odstoupení a vrácení zboží

 1. Kupující má právo podle ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží (v nepoškozeném obalu), bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání), včetně průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že kupující odstupuje od uzavřené kupní smlouvy.
 2. Zboží nelze vracet na dobírku. 
 3. Odstoupit od smlouvy lze i telefonicky nebo emailem.
 4. V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, bude uplatňován vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody. 
 5. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží.   
 6. Podle § 53 odst. 8 nelze od smlouvy odstoupit v případě, že jde o zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. 

Vrácení peněz                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 1.  Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
 2.  V případě vrácení zboží budou peníze zaslány kupujícímu inkasní složenkou nebo na bankovní účet.            

VII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává;
 2. výrazným způsobem se změnila cena zboží.

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět.

 1. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.
 2. Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.
 3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.
 4. Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem http://www.zdrave-darky.cz/ reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem.
 5. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese: zdrave-darky@email.cz
  Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace. Ve všech případech je třeba předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
 6. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

  Upozornění:

  V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.
 7. Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.
 8. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.

VIII. Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

 1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 2. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 3. Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

IX. Záruční doba

 1. Pro kupujícího je stanovena záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedena doba delší. 
 2. Je-li na produktu, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
 3. Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu produktu, jehož minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. U těchto produktů je vyznačen symbol otevřené nádobky. Uvnitř symbolu je údaj o době, po kterou lze přípravek po otevření používat.
 4. Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím.
 5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
 6. V případě výměny produktu v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nového produktu.

X. Ochrana osobních údajů

 1. Registrující potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami provozovatele obchodu dává ve smyslu zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k tomu, aby jeho údaje byly zpracovány a uchovány v obchodní databázi provozovatele elektronického obchodu, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 2. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
 3. Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci. Osobní údaje zákazníků jsou předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží nebo k zjištění zákaznické spokojenosti. 

XI. Závěrečná ustanovení

Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Řešení reklamace uplatněné kupujícím spotřebitelem

 1. Jde-li při reklamaci výrobku o vadu, kterou je možné odstranit, má kupující spotřebitel právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
 2. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu produktu. Pokud se vada týká jen součásti produktu, lze provést výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny produktu nebo od kupní smlouvy odstoupit.
 3. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.
 4. Jde-li o vady odstranitelné, ale jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.
 5. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující spotebitel výměnu věci, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Vyřízení reklamace

 1. Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu produktu za stejný nový bezvadný produkt, nebo může od smlouvy odstoupit. 
 2. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli.
 3. O způsobu vyřízení reklamace je spotřebitel informován emailem formou reklamačního protokolu.

Jak postupovat

 1. V případě reklamace postupujte dle popisu níže: Oznamte závadu e-mailem nebo telefonicky. Zašlete výrobek na adresu - "Bc. Daniela Dostálová, Střítež 106, 67401 Třebíč". Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
 2. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
 3. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
 4. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
 5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 6. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
 7. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
 8. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
 9. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš e-shop "zdrave-darky.cz"

Obchodní podmínky jsou platné od 1.10.2017 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.Kontakt

Mgr. Daniela Dostálová
67401 Třebíč

Nabídka spolupráce

Nabízíme Vám členství v klubu zdraví firmy Energy. Výhodami jsou výrazné slevy produktů firmy Energy, pravidelné zasílání časopisu Vitae s radami a zkušenostmi spolupraujících lékařů a terapeutů. Podmínou je vyplnění FORMULÁŘE a výběr preparátu v hodnotě min 400Kč. Cena poštovného je u registrace 50,-Kč.

VSTUPTE DO E-SHOPU ENERGY!

 

-